Naujoji tvarka neįgaliųjų nenuvylė

Atgal

Vežimėlių pa­klau­sa išau­go

Tech­ni­nės pa­gal­bos ne­įga­lie­siems cen­tro (TPNC) Me­to­di­nio sky­riaus ve­dė­ja Do­vi­lė Sa­ba­liaus­kai­tė pa­sa­ko­ja, kad no­rė­da­mi įsi­gy­ti šias prie­mo­nes į TPNC jau krei­pė­si 127 as­me­nys. Di­dži­ą­ją dau­gu­mą su­da­rė ju­dė­ji­mo su­tri­ki­mų tu­rin­čių ne­įga­lių­jų pra­šy­mai: 75 krei­pė­si dėl ak­ty­vaus ti­po ve­ži­mė­lio, 11 – dėl pa­ly­do­vo val­do­mo ve­ži­mė­lio as­me­nims iki 18 me­tų bei 11 – no­rė­da­mi įsi­gy­ti tet­ra­ple­gi­kui skir­tą ne­įga­lio­jo ve­ži­mė­lį.

Apie pa­lan­kų nau­jo­sios tvar­kos ver­ti­ni­mą liu­di­ja ir tai, kad TPNC šiuos ve­ži­mė­lius tie­kian­čioms įmo­nėms jau iš­mo­kė­jo 326 330 li­tų. Pa­sak D.Sa­ba­liaus­kai­tės, per­nai, kai ne­įga­lie­siems už įsi­gy­tus ak­ty­vaus ti­po ve­ži­mė­lius bu­vo iš­mo­ka­mos kom­pen­sa­ci­jos, per vi­sus me­tus to­kia ga­li­my­be pa­si­nau­do­ju­siems 73 as­me­nims bu­vo iš­mo­kė­ta 361 800 li­tų. „Pa­ly­gi­nus šiuos skai­čius, ga­li­ma teig­ti, kad ne­įga­lių­jų ap­rū­pi­ni­mo tvar­kos pa­kei­ti­mas ge­ro­kai pa­leng­vi­no no­ri­mos prie­mo­nės įsi­gi­ji­mo ga­li­my­bes“, – sa­ko D.Sa­ba­liaus­kai­tė.


At­sar­gi po­zi­ci­ja dėl vai­kams skirtų vežimėlių

Ti­kė­ta­si, kad šia ga­li­my­be ak­ty­viai nau­do­sis ir ne­įga­lius vai­kus au­gi­nan­tys tė­vai. „Su­lauk­da­vo­me daug prie­kaiš­tų, ko­dėl ga­li­ma įsi­gy­ti tik TPNC siū­lo­mus ve­ži­mė­lius vai­kams, ku­rie esą nuo­bo­dūs, vie­no­di ar ki­taip ne­ati­tin­ka tė­vų lū­kes­čių, – pa­sa­ko­ja D.Sa­ba­liaus­kai­tė. – Ta­čiau pa­keis­ta jų įsi­gi­ji­mo tvar­ka nau­do­ja­ma­si ga­na at­sar­giai. Ma­no­me, kad to­kį ne­di­de­lį tė­vų ak­ty­vu­mą le­mia fi­nan­si­nės ga­li­my­bės. In­di­vi­du­a­liai už­si­sa­kant ve­ži­mė­lį su pa­pil­do­mu pri­tai­ky­mu ar ki­tais prie­dais, ge­ro­kai iš­au­ga jo kai­na. Vai­kas au­ga ir nie­kas ne­ga­li pa­sa­ky­ti, ar po 2 me­tų ve­ži­mė­lis jam te­be­tiks. O ki­tą bus ga­li­ma įsi­gy­ti tik po 4 me­tų. Įmo­nių, su ku­rio­mis TPNC su­da­rė su­tar­tis dėl ne­įga­lių­jų ap­rū­pi­ni­mo tech­ni­nė­mis pa­gal­bos prie­mo­nė­mis, at­sto­vai sa­ko, kad ga­min­to­jai ne­siū­lo vai­kiš­kų ve­ži­mė­lių su di­de­lė­mis re­gu­lia­vi­mo ga­li­my­bė­mis (kal­ba­ma apie re­gu­lia­vi­mą, su­si­ju­sį su vai­ko au­gi­mu). Ma­tyt, ir ga­min­to­jai su­in­te­re­suo­ti, kad var­to­to­jai bū­tų pri­vers­ti kuo daž­niau pirk­ti jų ga­mi­nius.“

Vis dėl­to TPNC Me­to­di­nio sky­riaus ve­dė­ja vi­lia­si, kad to­kia at­sar­gi tė­vų po­zi­ci­ja – lai­ki­nas da­ly­kas ir pa­ma­žu dau­gės nau­jo­ve pa­si­kliau­jan­čių­jų. Svar­biau­sia, kad nie­kas ne­ver­čia jų sku­biai ap­si­spręs­ti – kaip ir iki šiol sa­vo at­ža­lai rei­ka­lin­go ve­ži­mė­lio jie ga­li kreip­tis į Tech­ni­nės pa­gal­bos ne­įga­lie­siems cen­trą.

Pir­me­nybė – leng­viems ir pa­to­giems ra­te­liams

TPNC yra su­da­ręs su­tar­tis su 6 ju­dė­ji­mo prie­mo­nė­mis pre­kiau­jan­čio­mis įmo­nė­mis. Cen­tro duo­me­ni­mis, ne­įga­lieji aktyvaus tipo vežimėlius įsigijo iš: UAB „Tei­da“ – 72 proc., UAB „Ta­ne­ta“ – 21 proc., UAB „Bio­me­di­ka“ – 6 proc., AB „Pun­tu­kas“ – 1 proc.

Ne­nuos­ta­bu, kad ak­ty­viais vežimėliais ju­dan­tys neįga­lie­ji dažniau­siai ren­ka­si UAB „Tei­da“ siū­lo­mus Pant­he­ra bei Kus­chall vežimėlius. Jie leng­vi, pa­ti­ki­mi, pa­togūs. O ir pa­ti įmonė daug dir­ba, šiuos vežimėlius pri­sta­ty­da­ma neįga­lie­siems, su­pažin­din­da­ma su jų tech­ninėmis ga­li­mybėmis, bent kar­tą per me­tus pa­si­ūly­da­ma ne­mo­ka­mą jų re­mon­tą.

Ir šią va­sa­rą, pas­ku­ti­nį lie­pos sek­ma­die­nį, į Lie­tu­vos pa­rap­le­gi­kų aso­cia­ci­jos Land­šaf­to te­ra­pi­jos ir rek­re­a­ci­jos cen­trą Mon­ciš­kė­se, kur vi­są va­sa­rą ak­ty­viai il­si­si daug ra­te­liais ju­dan­čių ne­įga­lių­jų, UAB „Tei­da“ vėl bu­vo su­kvie­tu­si ir jos siū­lo­mais ve­ži­mė­liais be­si­nau­do­jan­čius, ir pir­mą kar­tą apie Pant­he­ra ar Kus­chall ga­mi­nius iš­girs­ti no­rin­čius ne­įga­liuo­sius. Ben­dro­vės di­rek­to­rė Edi­ta Žel­vie­nė džiau­gia­si, kad šis pri­sta­ty­mas pri­trau­kia tiek daug nau­jo­vė­mis be­si­do­min­čių, sa­va­ran­kiš­kes­niais ir ak­ty­ves­niais no­rin­čių tap­ti žmo­nių. Įvai­rūs šių ve­ži­mė­lių ga­min­to­jų ne­įga­lie­siems siū­lo­mi prie­dai su­tei­kia dar dau­giau ju­dė­ji­mo lais­vės. Ži­no­ma, jie di­di­na ne tik ve­ži­mė­lio pa­to­gu­mą, bet ir kai­ną. „Žmo­gus pats spren­džia, ar jam pa­kaks stan­dar­ti­nės kom­plek­ta­ci­jos, ar no­rės už­si­sa­ky­ti vie­ną ki­tą in­di­vi­du­liai pri­tai­ky­tą prie­dą, – sa­ko UAB „Tei­da“ atstovas Eval­das Le­o­na­vi­čius. – Dau­gu­ma su­tin­ka pri­mo­kė­ti, kad 5-erius me­tus va­ži­nė­tų sau­giai ir pa­to­giai.“ Juo­lab kad ga­li bū­ti tik­ri, jog su­lū­žus ko­kiai nors da­liai, Mon­ciš­kė­se ben­dro­vės ren­gia­mų pri­sta­ty­mų me­tu su­lauks tech­ni­nės pa­gal­bos – vis­kas bus pa­keis­ta ne­mo­ka­mai.


Prie­mo­kos už mo­der­nesnį vežimėlį neįga­lie­ji ne­si­bai­mi­na

Nau­ją­jį ne­įga­lių­jų ap­rū­pi­ni­mo tech­ni­nė­mis pa­gal­bos prie­mo­nė­mis bū­dą įver­ti­nu­si kaip pa­to­gų, lanks­tų, su­tei­kian­tį dau­giau ga­li­my­bių ne­įga­lie­siems pa­tiems iš­si­rink­ti no­ri­mą prie­mo­nę, ne­var­žant sa­vęs fi­nan­siš­kai, D.Sa­ba­liaus­kai­tė vis dėl­to at­krei­pia dė­me­sį, kad nau­jau­si mo­der­nūs ve­ži­mė­liai bei jų prie­dai mū­sų ša­lies ne­įga­lie­siems dar ne vi­sa­da įper­ka­mi. Vals­ty­bė įmo­nėms kom­pen­suo­ja iš­lai­das tik už kar­tą per 5-erius me­tus įsi­gy­tą ak­ty­vaus ti­po bei tet­ra­ple­gi­kui skir­tą ve­ži­mė­lį, kai­nuo­jan­tį iki 5 tūkst. li­tų.

Lie­tu­vos pa­rap­le­gi­kų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas Juo­zas Ber­na­ta­vi­čius pa­tvir­ti­na, kad dau­gu­mai ak­ty­viai ju­dan­čių ir gy­ve­nan­čių ne­įga­lių­jų in­di­vi­du­a­lius po­rei­kius ati­tin­kan­tis ve­ži­mė­lis kai­nuo­ja apie 7–8 tūkst. li­tų. „Re­tas ne­įga­lu­sis leng­vai ga­lė­tų su­kaup­ti to­kią su­mą. Ta­čiau įve­dus nau­ją tvar­ką to ir ne­rei­kia – pa­kan­ka pa­si­rū­pin­ti 2–3 tūkst. li­tų“, – sa­ko jis.

UAB „Tei­da“ di­rek­to­rės E.Žel­vie­nės tei­gi­mu, tik maž­daug 10 proc. į šią įmo­nę be­si­krei­pian­čių ne­įga­lių­jų ren­ka­si iki 5 tūkst. li­tų kai­nuo­jan­tį ve­ži­mė­lį. Ki­ti jo kai­nos ir TPNC įmo­nei kom­pen­suo­ja­mos da­lies skir­tu­mą pa­si­ryž­ta su­si­mo­kė­ti pa­tys.

J.Ber­na­ta­vi­čius pa­brė­žia ir dar vie­ną svar­bų da­ly­ką – nors iš pra­džių ir bū­ta abe­jo­nių dėl to, kaip veiks nau­jo­ji ak­ty­vių ve­ži­mė­lių įsi­gi­ji­mo tvar­ka, šian­dien Pa­rap­le­gi­kų aso­cia­ci­jos na­riai prak­tiš­kai dėl jos ne­tu­ri jo­kių nu­si­skun­di­mų. Anks­čiau gau­ti mo­der­nų, leng­vą, pa­to­gų ak­ty­vaus ti­po ve­ži­mė­lį bu­vo ne­men­ka pro­ble­ma, da­bar ji iš­ny­ko.

Al­do­na DELTUVAITĖ


Straipsnis iš laikraščio „Bičiulystė“, 2011, Nr.32;  www.biciulyste.lt


2011-08-18